Eskişehir Ekonomik Yapı

Eskişehir’de son yıllarda sanayiinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu durum yapılan araştırmalarla da, tescil edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve diğer kamu kuruluşları tarafından ortak yapılan bir araştırmaya göre Eskişehir 2005 yılında Türkiye genelinde 81 il arasında 3. Sırada bulunmaktadır. Yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Raporu”nda ise Eskişehir, beşeri gelişmişlik ve yaşanabilir kentler düzeyi bakımından ise 3. sırada yer almıştır. Son olarak Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasının sonuçlarına göre de, Eskişehir 81 il arasında 6. en rekabetçi il olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir başlığı olan beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksine göre ise Eskişehir, Türkiye’de 3. sırada yer almıştır.

Eskişehir, kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri olup, İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin önde gelen iki büyük kentinin ardından modern ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu kentlerine örnek oluşturmaktadır. Eskişehir %86’lık şehirleşme oranı ile ülkemizin, şehirleşme bakımından önde gelen illerinden biridir. Eskişehir’in Türkiye’nin GSMH içindeki payı yüzde 1.2 olup, ilimizde kişi başına düşen milli gelir ise 2008 yılı verilerine göre 9.000 dolardır.

Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısı  ile de diğer Anadolu kentlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. Kent genelinde 33 sinema salonu, Opera, Belediye ve Üniversite Tiyatroları yer almaktadır. Her yıl Eskişehir’de içinde klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası Sinema Günleri temalı yoğun bir sanatsal etkinlik ortamı yaşanmaktadır. Ayrıca Eskişehir, güvenlik yönünden de Türkiye’nin en güvenli illerin başında gelmektedir.

Coğrafi konumunun yarattığı  avantaj ile Eskişehir, tarih boyunca Anadolu’nun batıya açılan kapısı olmuştur. Demiryolu ve karayollarının kavşağında olması, tarımda ve sanayideki gelişmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği, Eskişehir’i ekonomik sanayi ve ticaret bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Eskişehir’in son yıllarda ekonomik hayatının dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay sanayiinindir. Şehir nüfusunun, kırsal nüfusa göre süratle büyümesi, yetişmiş işgücü varlığı, pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, bölge sanayiinin giderek gelişmesini sağlamıştır. İl ekonomisinde sektörlerin payına baktığımızda ise %60 ile Hizmetler Sektörü ilk sırada yer alırken, bunu %30 ile Sanayi Sektörü ve %10 ile Tarım Sektörü izlemektedir.

Eskişehir’de İhracat

HTML clipboard

Eskişehir, köklü sanayi geçmişi ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olup, 21. Yüzyılın eşiğinde yaptığı yeni atılımlarla ve örnek projeleriyle Türk sanayiinin örnek gösterilen merkezlerindendir. Eskişehir sanayiinin genel olarak ulaştığı noktaya baktığımızda ise bugün ESO’nun üye sayısı 580 olup, bu kuruluşların toplam ciroları 5 milyar dolar ve çalışanların toplam sayısı ise 43 bin kişi civarındadır.

Eskişehir sanayii uzun yıllardır ihracata dayalı üretim yaparak büyümektedir. 1983 yılında ESO’ya üye kuruluşların toplam ihracatları 66 milyon dolar iken, 2000 yılında 388 milyon dolara çıkmıştır. İhracatımızdaki hızlı artışla birlikte söz konusu bu rakam 2008 yılı sonunda 1.7 milyar dolara ulaşmıştır.

Oda üyesi firmaların ihracatlarının sektörel dağılımı da tabloda verilmiştir. Buna göre Makine İmalat Sanayiinin ihracat rakamları her yıl giderek artmakta olup, son 5 yıllık süreçte sektörün ihracatı 575 milyon dolar artış göstermiştir. İlimiz de 1980’li yılların başında ihracat yapan sanayi kuruluşu sayısı 25 civarında iken, bu sayı 2008 yılında 124 firmaya çıkmıştır.

ESO ÜYESİ  İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

ESO üyesi firmaların sektörel bazdaki ihracatçı firma sayısı ise yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Makine imalat sanayiinde ihracat yapan firma sayısı önemli bir artış trendi göstermektedir. 2004 yılında 27 firma bu sektörde ihracat yaparken, 2008 yılı sonunda firma sayısı 35’e çıkmıştır.

ESO üyesi firmalar, ihracatlarının ortalama olarak %70’i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler olan OECD ülkelerine gerçekleştirmektedirler. Bu düzeyde bir ihracat potansiyeli de Eskişehir’deki sanayiinin kaliteli ve dünya standartlarında üretim yapmakta olduğunun açık bir göstergesidir. Ülke gruplarına göre üyelerimizin ihracatının dağılımı ise yukarıdaki tabloda verilmiş olup, Oda üyesi firmalar 100’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadırlar.

Eskişehir’de üretimi gerçekleştirilen bazı ürünler, Türkiye çapında önemli pazar payına sahip mamuller olup, Eskişehir ekonomisinde ve sanayiinde büyük yer tutmaktadırlar. Bu ürünler ve ülkemiz pazarındaki payları yandaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Buna göre Uçak Motoru imalatı, dizel lokomotif ile boraks üretiminde Eskişehir tüm Türkiye pazarının %100’ünü elinde bulundurmakta olup, ayrıca dünyadaki bor yataklarının %60’ı da Eskişehir’de bulunmaktadır. 
 

Eskişehir sanayii içinde Beyaz Eşya Ana ve Yan sanayii de önemli bir paya ve ağırlığa sahip bulunmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere Türkiye’deki Buzdolabı üretiminin %60’ı ve Soğutucu kompresörleri üretiminin %95’i Eskişehir’deki tesislerde gerçekleştirilmektedir.  

Eskişehir’de Fabrikalaşma Tarihi

Tarih
Yaşanan Gelişmeler
1894
Berlin-Bağdat Demiryolu yapımı  sırasında kurulan Cer Atölyeleri, Eskişehir’de sanayileşmenin ilk temel taşı olmuştur.
1926
Tayyare Bakım Atölyesi (Bugünkü 1. Hava İkmal Bakım Merkezi) kuruldu.
1927
Türkiye’de ilk kez Kılıçoğlu Kiremit Fabrikasında “Marsilya” türü kiremit üretildi.
1928
Cer Atölyeleri devleştirildi. Bugün bu tesisler, TÜLOMSAŞ firması olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
1930-1940
Kiremit ve un fabrikalarının sayısı  giderek artmaya başladı.
1933
Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu.
1938
Şeker Fabrikası bünyesinde İspirto Fabrikası kuruldu.
1950-1955
Göçmenlerin gelişiyle birlikte metal sanayii (soba ve kuzine imalatı) hızla gelişmeye başladı.
1953
Eskişehir Çimento Fabrikası  kuruldu.
1956
Eskişehir Basma Fabrikası kuruldu.
1961
İlk Türk otomobili olan “Devrim”  üretildi.
1961
Eti Bisküvi Fabrikası açıldı.
1963
Sümerbank, Eskişehir Basma fabrikasını  bünyesine kattı.
1968
Eskişehir Sanayi Odası Kuruldu.
1970-1980
ESO öncülüğünde ilde imalat sanayi hızla gelişmeye başladı.
1973
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların hizmetine sunuldu.
1975
Arçelik Buzdolabı Fabrikası  kuruldu.
1980-1990
İlde Beyaz Eşya Yan Sanayii, Toprak Sanayii, Seramik Sanayii, Gıda Sanayii, Makine ve Metal Sanayii ile Hazır Giyim Sanayii hızlı bir gelişme dönemi içine girdi, OSB’de çok sayıda yeni tesis kuruldu.
1982
İnönü İlçesinde, Koç Holding tarafından Ford Motor ortaklığıyla “Kamyon ve Aktarma Organları” fabrikası kuruldu.
1985
TUSAŞ Uçak Motor Fabrikası  kuruldu.
1990
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı  A.Ş. (ATAP) kuruldu. Firma ESO öncülüğünde üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için çalışmalara başladı.
1990-1997
Eskişehir OSB yeni alanların ilavesiyle 32 milyon m2’lik büyüklüğe ulaştı ve Türkiye’nin en büyük OSB’si haline geldi. Türkiye’deki büyük sanayii kuruluşları, Eskişehir’de yeni yatırımlar yaptılar.
1997
Bilim Parkının temeli atıldı. Park OSB alanı içinde 2 milyon m2’lik bir alanda faaliyet göstermesi planlandı.
1998
ESO öncülüğünde “Doğalgaz Elektrik Santralı” kurularak, hizmete açıldı.
1998
Alp Havacılık, ABD Sikorsky firmasıyla ortaklık kurarak, OSB’deki tesislerinde helikopter parçaları  imalatına başladı.
1999
Paşabahçe Eskişehir Cam fabrikası  hizmete açıldı.
2000
Eskişehir’in ilk ve internet servis sağlayıcı kuruluşu olan eso-es.net ESO öncülüğünde OSB’de kuruldu. Firma OSB’deki ve ildeki internet kullanıcılarına bireysel ve kurumsal bazda hizmet vermeye başladı.
2001
Elektrik santralının ikinci ünitesi devreye girdi. Toplam kurulu güç 60 MW’a ulaştı.
2003
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yasal izni alındı. ATAP A.Ş., bölge yöneticisi ve işleticisi oldu.
2003
OSB içinde Lojistik Merkez ile İş ve Ticaret Merkezleri hizmete açıldı.
2006
KOBİ-OSB projesi kapsamında yeni oluşturulan alanda 92 firmaya arsa tahsisi gerçekleştirildi.
2007
OSB Atıksu Arıtma Tesislerinin temeli atıldı.
2008
OSB Demiryolu Hattının yapımı  için TCDD ile Ön Protokol imzalandı.
2008
OSB Atıksu Arıtma Tesisleri tamamlanarak kullanıma açıldı. OSB’nin tüm atıksuları arıtılarak, çevrenin korunması ve geri kazanım konusunda büyük bir adım atıldı.
2008
AB fonlarından sağlanan destek, TOBB’un katkısı ile ESO, ETO ve ETB işbirliğiyle “Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş.” (ES ABİGEM) kurularak, açılışı yapıldı.
2008
Eskişehir’de Havacılık Sanayii Kümelenmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılarak “Eskişehir Havacılık ve Savunma Sanayii Endüstri Bölgesinin” kurulmasına yönelik faaliyetlere hız verildi.
2008
DTM tarafından başlatılan Eskişehir-Kütahya-Bilecik illerini kapsayan “Seramik Sanayii Kümelenmesi” konusunda ESO Koordinatör kurum olarak çalışmalara başladı.
2008
ESİNKAP-Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri İçin Kapasite Oluşturma Projesi gerçekleştirilerek, il genelinde kurumlar ve firmalar düzeyinde inovasyon bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldı.
2009
AB fonlarından sağlanan destekle “ESO CNC Operatörü Yetiştirme Eğitim Merkezi” kurularak, açılışı gerçekleştirildi.

Çince Tercüman Talep Et

Telefonla (Whatsapp)
  0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Çin Fuarları
Aralık 2020
Nisan 2021
Ekim 2021
Nisan 2022
Ekim 2022
Nisan 2023
Ekim 2023
Nisan 2024
Ekim 2024
Nisan 2025
Ekim 2025
Nisan 2026
Etkinlik bulunamadı!
Daha Fazla Yükle