Eskişehir’de son yıllarda sanayiinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu durum yapılan araştırmalarla da, tescil edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve diğer kamu kuruluşları tarafından ortak yapılan bir araştırmaya göre Eskişehir 2005 yılında Türkiye genelinde 81 il arasında 3. Sırada bulunmaktadır. Yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Raporu”nda ise Eskişehir, beşeri gelişmişlik ve yaşanabilir kentler düzeyi bakımından ise 3. sırada yer almıştır. Son olarak Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasının sonuçlarına göre de, Eskişehir 81 il arasında 6. en rekabetçi il olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir başlığı olan beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksine göre ise Eskişehir, Türkiye’de 3. sırada yer almıştır.

Eskişehir, kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri olup, İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin önde gelen iki büyük kentinin ardından modern ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu kentlerine örnek oluşturmaktadır. Eskişehir %86’lık şehirleşme oranı ile ülkemizin, şehirleşme bakımından önde gelen illerinden biridir. Eskişehir’in Türkiye’nin GSMH içindeki payı yüzde 1.2 olup, ilimizde kişi başına düşen milli gelir ise 2008 yılı verilerine göre 9.000 dolardır.

Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısı  ile de diğer Anadolu kentlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. Kent genelinde 33 sinema salonu, Opera, Belediye ve Üniversite Tiyatroları yer almaktadır. Her yıl Eskişehir’de içinde klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası Sinema Günleri temalı yoğun bir sanatsal etkinlik ortamı yaşanmaktadır. Ayrıca Eskişehir, güvenlik yönünden de Türkiye’nin en güvenli illerin başında gelmektedir.

Coğrafi konumunun yarattığı  avantaj ile Eskişehir, tarih boyunca Anadolu’nun batıya açılan kapısı olmuştur. Demiryolu ve karayollarının kavşağında olması, tarımda ve sanayideki gelişmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği, Eskişehir’i ekonomik sanayi ve ticaret bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Eskişehir’in son yıllarda ekonomik hayatının dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay sanayiinindir. Şehir nüfusunun, kırsal nüfusa göre süratle büyümesi, yetişmiş işgücü varlığı, pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, bölge sanayiinin giderek gelişmesini sağlamıştır. İl ekonomisinde sektörlerin payına baktığımızda ise %60 ile Hizmetler Sektörü ilk sırada yer alırken, bunu %30 ile Sanayi Sektörü ve %10 ile Tarım Sektörü izlemektedir.